SEMA系列
MMX全新命名的MFS系列,专为SEMA Show专场打造的新品(MMX Forged SEMA),根据美国市场需求而打造的美式硬派风格。
MFS04
尺寸 :17″ | 18″ | 19″ | 20″ | 21″ | 22″ | 23″ | 24″
MFS05
尺寸 :17″ | 18″ | 19″ | 20″ | 21″ | 22″ | 23″ | 24″
MFS12
尺寸 :17″ | 18″ | 19″ | 20″ | 21″ | 22″ | 23″ | 24″
MFS08
尺寸 :17″ | 18″ | 19″ | 20″ | 21″ | 22″ | 23″ | 24″
MFS18
尺寸 :17″ | 18″ | 19″ | 20″ | 21″ | 22″ | 23″ | 24″
MFS19
尺寸 :17″ | 18″ | 19″ | 20″ | 21″ | 22″ | 23″ | 24″
MFS20
尺寸 :17″ | 18″ | 19″ | 20″ | 21″ | 22″ | 23″ | 24″
MFS21
尺寸 :17″ | 18″ | 19″ | 20″ | 21″ | 22″ | 23″ | 24″
运动系列
专为运动车型的极致追求者而生,凸显个性魅力的同时,深度诠释运动型格。
MF11
尺寸 :17″ | 18″ | 19″ | 20″ | 21″ | 22″ | 23″ | 24″
MF13
尺寸 :17″ | 18″ | 19″ | 20″ | 21″ | 22″ | 23″ | 24″
MF15
尺寸 :17″ | 18″ | 19″ | 20″ | 21″ | 22″ | 23″ | 24″
MF18
尺寸 :17″ | 18″ | 19″ | 20″ | 21″ | 22″ | 23″ | 24″
MF25
尺寸 :17″ | 18″ | 19″ | 20″ | 21″ | 22″ | 23″ | 24″
MF30
尺寸 :17″ | 18″ | 19″ | 20″ | 21″ | 22″ | 23″ | 24″
MF33
尺寸 :17″ | 18″ | 19″ | 20″ | 21″ | 22″ | 23″ | 24″
MF43
尺寸 :17″ | 18″ | 19″ | 20″ | 21″ | 22″ | 23″ | 24″
MF44
尺寸 :17″ | 18″ | 19″ | 20″ | 21″ | 22″ | 23″ | 24″
MF46
尺寸 :17″ | 18″ | 19″ | 20″ | 21″ | 22″ | 23″ | 24″
MF47
尺寸 :17″ | 18″ | 19″ | 20″ | 21″ | 22″ | 23″ | 24″
MF67
尺寸 :17″ | 18″ | 19″ | 20″ | 21″ | 22″ | 23″ | 24″
MF80S
尺寸 :17″ | 18″ | 19″ | 20″ | 21″ | 22″ | 23″ | 24″
经典系列
历久恒新的MMX经典系列,延续经典造型,结合现代设计理念及审美风格,不断超越自我,在时光中让美更惊艳。
MF09
尺寸 :17″ | 18″ | 19″ | 20″ | 21″ | 22″ | 23″ | 24″
MF12
尺寸 :17″ | 18″ | 19″ | 20″ | 21″ | 22″ | 23″ | 24″
MF16
尺寸 :17″ | 18″ | 19″ | 20″ | 21″ | 22″ | 23″ | 24″
MF20
尺寸 :17″ | 18″ | 19″ | 20″ | 21″ | 22″ | 23″ | 24″
MF21
尺寸 :17″ | 18″ | 19″ | 20″ | 21″ | 22″ | 23″ | 24″
MF27
尺寸 :17″ | 18″ | 19″ | 20″ | 21″ | 22″ | 23″ | 24″
MF29
尺寸 :17″ | 18″ | 19″ | 20″ | 21″ | 22″ | 23″ | 24″
MF29S
尺寸 :17″ | 18″ | 19″ | 20″ | 21″ | 22″ | 23″ | 24″
MF31
尺寸 :17″ | 18″ | 19″ | 20″ | 21″ | 22″ | 23″ | 24″
MF40
尺寸 :17″ | 18″ | 19″ | 20″ | 21″ | 22″ | 23″ | 24″
MF41
尺寸 :17″ | 18″ | 19″ | 20″ | 21″ | 22″ | 23″ | 24″
MF48
尺寸 :17″ | 18″ | 19″ | 20″ | 21″ | 22″ | 23″ | 24″
MF69
尺寸 :17″ | 18″ | 19″ | 20″ | 21″ | 22″ | 23″ | 24″
MF101
尺寸 :17″ | 18″ | 19″ | 20″ | 21″ | 22″ | 23″ | 24″
MF1609
尺寸 :17″ | 18″ | 19″ | 20″ | 21″ | 22″ | 23″ | 24″
时尚系列
与众不同的MMX时尚系列,创新设计与精致艺术融合的结晶,为追求不凡的你专属定制,以大胆方式强调你独树一帜的个性。
MF42
尺寸 :17″ | 18″ | 19″ | 20″ | 21″ | 22″ | 23″ | 24″
MF49
尺寸 :17″ | 18″ | 19″ | 20″ | 21″ | 22″ | 23″ | 24″
MF70
尺寸 :17″ | 18″ | 19″ | 20″ | 21″ | 22″ | 23″ | 24″
MF80
尺寸 :17″ | 18″ | 19″ | 20″ | 21″ | 22″ | 23″ | 24″
MF81
尺寸 :17″ | 18″ | 19″ | 20″ | 21″ | 22″ | 23″ | 24″
MF87
尺寸 :17″ | 18″ | 19″ | 20″ | 21″ | 22″ | 23″ | 24″
奢华系列
殿堂杰作,御质佳品。大师级精湛工艺毫不妥协,至美细节展现不凡想象,以至臻之名,开启轮毂豪华新境。
MF88
尺寸 : 20″ | 21″ | 22″ | 23″ | 24″